Loading color scheme

Privacyverklaring sollicitanten

GGZ Oost Brabant verwerkt persoonsgegevens van haar sollicitanten, zoals je naam en adres. Wij vinden de privacy van onze sollicitanten belangrijk en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de (privacy) wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring lichten we het volgende toe:

 • de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • de manier waarop wij dat doen;
 • de verstrekking van gegevens aan anderen;
 • hoe lang wij jouw gegevens bewaren en; 
 • hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast willen wij je via deze privacyverklaring informeren over jouw rechten en bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

Persoonsgegevens sollicitanten

Wij verwerken de volgende gegevens van jou als sollicitant:

 • Jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, foto, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
 • Gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • Gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige baan, indien door de sollicitant verschaft;
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn.   

Doelen voor de verwerking

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor de volgende doelen: 

 • de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen en
  de interne controle en de bedrijfsbeveiliging.    

Intern gebruik van de gegevens 

GGZ Oost Brabant beschermt gegevens zo goed mogelijk. Wij nemen maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Wij zullen de toegang tot persoonsgegevens beperken tot degenen die betrokken zijn in het sollicitatieproces om te toetsen of een sollicitant geschikt is voor de functie. 

Bewaartermijn 

Bij de sollicitatieprocedure vragen wij toestemming om jouw gegevens voor de periode van 1 jaar te mogen bewaren. Indien je daar geen toestemming voor hebt gegeven worden je sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van je gegevens, worden je gegevens 1 jaar bewaard.

Na afloop van dit jaar, wordt opnieuw toestemming gevraagd om de gegevens nog 1 jaar te bewaren. Op elk moment kan toestemming worden ingetrokken. In dat geval worden je gegevens verwijderd.

Rechtsgronden voor de verwerking

GGZ Oost Brabant baseert de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen: 

 • Voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure;
 • Communicatie met de betrokkenen in de sollicitatieprocedure (gesprekspartners, wervingsbureau (als sollicitant via dit kanaal binnenkomt) en de sollicitant zelf;

Wij hebben jouw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor gebruik van je gegevens t.b.v. het sollicitatieproces.

Vragen / klachten? 

Ben je het niet eens met hoe GGZ Oost Brabant met jouw gegevens omgaat? Of heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met functionarisgegevens@ggzooostbrabant.nl.

Zijn het vragen over de (inhoudelijke) sollicitatie, dan kan je het beste contact opnemen via: recruiter@ggzoostbrabant.nl

Wil je je nader verdiepen in de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg, dan kun je de website van Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de wetgeving raadplegen.